Bush J.'s review of Khoa Hoc Hanh Chinh Nhan Su Le Anh

Khoa Hoc Hanh Chinh Nhan Su Le Anh

         
Customer Reviews & Ratings
Review Posted 4/12/2024
. 3
. 0
Lộ Trình Học Rõ Ràng Minh Bạch
sau khi tìm hiểu nhiều khoá học về logistic thì em quyết định chọn Lê Ánh vì đội ngũ giáo viên uy tín, công khai minh bạch. Ngoài ra, lộ trình học khá rõ ràng và có chứng nhận sau khi hoàn thành khoá học.
 
 
 
Was this review helpful? (0)
Send Message to Reviewer
Report abuse
How To edit your review
 
Additional Business Information
Hours   Phone   (510) 737-3533 Address   66 Fairmount Ave
Oakland, CA 94601
Website   https://leanhhr.com/ Email   tuyensinh@leanhhr.com
Contact   New Contact Other  
 
 
 
© Copyright 2017 TrustLink All Rights Reserved.